Capaciteit en inzetbaarheid

Maatregelen om werk- en roosterdruk te verlichten

De aanhoudende werk- en roosterdruk binnen het korps vraagt aandacht. We werken hard aan maatregelen om de inzet van de personele capaciteit te verbeteren en om te voorkomen dat collega’s overbelast raken.

Welke onderwerpen spelen er nu? Wat betekent dat voor jou?

Versterken kennis planningsproces

De profcheck CM (capaciteitsmanagement) is inmiddels voor iedereen beschikbaar. Met behulp van deze profcheck kunnen alle medewerkers hun kennis over planning en capaciteitsmanagement vergroten en testen.

Daarnaast is er een nieuwe e-learning BVCM (basisvoorziening capaciteitsmanagement). In deze applicatie kun je het inzetplan (rooster) voor de komende periode, urenregistratie, aanvraag verlof en gemaakte overuren inzien. De nieuwe e-learning geeft je inzicht in het juiste gebruik van BVCM.

Op korte termijn volgt een e-learning BVCM voor fiatteurs; een verplichte e-learning om autorisatie te krijgen in BVCM.

Een app over de relevante wet- en regelgeving over arbeidstijden en roostervorming is in ontwikkeling.

Welke onderwerpen zijn al klaar? Wat kun je hiervan merken?

Uitbreiding arbeidsduur

De mogelijkheid om de arbeidsduur uit te breiden bestond al. Nieuw is de afspraak dat de werkgever de mogelijkheid om meer uren per week te werken ook stimuleert.

Een belangrijke voorwaarde is dat de formatie binnen de eenheid hier ruimte voor biedt. Bij een verzoek tot uitbreiding arbeidsduur wordt ook gekeken naar de formatie en bezetting op eenheidsniveau. Dus als er ruimte is een team wil dat niet automatisch zeggen dat medewerkers in dat team hun uren ook kunnen uitbreiden.

Handreiking nachtdienstontheffing

De handreiking nachtdienstontheffingen is gepubliceerd op 12 februari 2019. In de handreiking staan suggesties voor een betere balans tussen de vraag naar politiecapaciteit in de nacht en de belasting van medewerkers.

7-dagenrooster

Het dagrooster is per 1 maart 2019 van vier naar zeven dagen gegaan. Dit geeft je meer zekerheid over de diensten die je de komende zeven dagen draait. In BVCM kunnen alle medewerkers het eigen 7-dagenrooster gemakkelijk inzien, maar ook dat van collega’s in hetzelfde team of in dezelfde plangroep. Voor een roosterwijziging is instemming van de medewerker nodig.

‘Werken aan maatregelen om de inzet van personele capaciteit te verbeteren’

Wat kun je verder nog verwachten?

Invoering groeps- en zelfroosteren

Het groeps- en zelfroosteren voeren we in fasen in. Er is een leverancier geselecteerd die voor de politie een zelfroostertool gaat implementeren. We verwachten dat deze tool medio juli beschikbaar is voor de teams die binnen de proeftuinen Anders roosteren met zelfroosteren aan de slag gaan.

Daarnaast zijn in mei en juni kick-offbijeenkomsten gehouden voor de pilotteams. Pilotteams die deelnemen aan de proeftuinen krijgen ondersteuning bij de implementatie van het zelfroostersysteem. Er is een speciale Agora-pagina waar je alles over het landelijk programma Anders roosteren kunt volgen. Lees ook de vijf vragen en antwoorden over zelfroosteren.

Sociaal maximum

In het politiewerk is regelmatig sprake van een stapeling van verschillende belastende elementen. Denk aan bijvoorbeeld overwerk, werken in de nacht en consignatie. Met het te ontwikkelen ‘sociaal maximum’ wordt de belasting van de medewerkers gemeten en sturen we aan op een evenwichtige verdeling van het werk.

Begin juli zijn de uitgangspunten voor dit sociaal maximum vastgesteld. Je wordt hierover nog uitgebreider geïnformeerd via intranet.

Afschaffing LAR

Als het sociaal maximum wordt ingevoerd, vervalt de LAR (landelijke arbeidstijdenregeling). We verwachten niet dat dit in 2019 al gebeurt. Wanneer dit precies zal zijn, weten we nog niet.

Afwijken van het Barp

Het mogen afwijken van de bepalingen over consignatie, vrije zondagen en de randen van de vrije dag worden opgenomen in het Barp (besluit algemene rechtspositie politie). Naar verwachting publiceren we het aangepaste Barp in december. Dan gaat de afspraak over de mogelijkheid tot afwijken ook in.

Onderwerpen van gesprek

  • De ondersteuning van het planproces dichter bij het team brengen, is onderwerp van gesprek. Het is nog te vroeg om daar iets concreets over te melden.
  • Ook over de herbezetting van RPU wordt nog gesproken. De vraag is hoe dat moet plaatsvinden en welke voorwaarden er zullen gelden.

Voor meer informatie