Georganiseerd overleg en arbeidsverhoudingen

Georganiseerd overleg en arbeidsverhoudingen

Georganiseerd
overleg en arbeids-verhoudinge
n

Gezamenlijk de cao-afspraken uitwerken en invoeren

We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de gezamenlijke uitwerking, invoering en naleving van de cao-afspraken. Hiervoor zijn werkgroepen, bijzondere commissies en een monitoringsoverleg in het leven geroepen.

Welke onderwerpen spelen nu? Wat betekent dat voor jou?

Werkgroepen

In de werkgroepen zijn vertegenwoordigd: de Directie HRM van de politie, de Dienst HRM van de politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de vakbonden. De centrale ondernemingsraad zit als toehoorder in de werkgroepen.

Bijzondere commissies

In totaal zijn er twaalf bijzondere commissies gevormd: één voor elke eenheid, plus één voor het Politiedienstencentrum en de Korpsstaf. Zij zijn eind juni 2019 van start gegaan en zien erop toe dat de gemaakte afspraken eenduidig en op de juiste wijze in de eenheden worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Aan dit overleg nemen in ieder geval deel: de politiechef of de plaatsvervangend politiechef, een afvaardiging van de vakorganisaties en een afvaardiging van de ondernemingsraad.

De volgende onderwerpen die in het cao-akkoord staan, komen aan de orde:

  • toepassing van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de betreffende eenheid;
  • uitvoering van de cao-afspraken in de eenheid;
  • uitvoering van de besluiten in het kader van verbetering van de organisatie, voor zover passend binnen het mandaat van de vakorganisaties en de politiechef.

Welke onderwerpen zijn klaar? Wat kun je hiervan merken?

Monitoringsoverleg

De minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat hij op de hoogte wil blijven van de voortgang van de uitwerking van de cao-afspraken. In het monitoringsoverleg praat de minister eens in de vier maanden met de korpschef en de voorzitters van de vakorganisaties. Sinds het afsluiten van de cao is er twee keer een monitoringsoverleg gehouden. De deelnemende partijen waren tevreden over de voortgang.

Voor meer informatie