Inkomen, vergoedingen en rechtspositie

Salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en reiskostenregeling

In de nieuwe cao staan afspraken over salaris, vergoedingen en rechtspositie. Een paar van die afspraken zijn al nagekomen, zoals bijvoorbeeld de eenmalige uitkeringen. Sommige afspraken staan voor een later moment gepland, waaronder de reiskostenvergoedingen en de toevoeging van overwerkuren die in tijd worden vergoed aan de LFU-verlofkaart.

Welke onderwerpen spelen nu? Wat betekent dat voor jou?

2% salarisverhoging

Het salaris gaat per 1 juli 2019 met 2% omhoog. Hierdoor stijgen ook de aan het salaris gekoppelde bedragen, zoals de operationele toelage en de consignatievergoeding.

Afschaffing 1%-regeling per 1 juli 2019

Val je onder de LFU-regeling? Of was je op 1 juli 2018 55 jaar of ouder? Dan ga je vanaf 1 juli 2019 1% minder werken. Je ziet dit terug in je jaarwerkplan in BVCM. Wil je hetzelfde aantal uren blijven werken? Dan vraag je een uitbreiding van je dienstverband aan: klik in Youforce op de tegel ‘arbeidstijdwijziging’. Voor uitbreiding van je dienstverband heb je toestemming nodig van je leidinggevende, omdat dit alleen mogelijk is als daar geld en formatieruimte voor is.

Welke onderwerpen zijn al klaar? wat kun je hiervan merken?

WIA-compensatie

Krijg je naast een WIA-uitkering een compensatie voor inkomensverlies? Dan worden extra-periodieken (OVW) vanaf begin dit jaar (2019) niet meer gekort op de compensatie. De compensatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verhoogde opbouw eindejaarsuitkering

Vanaf1 januari is de maandelijkse opbouw van de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,33%. Dit kun je zien op je salarisstrook. De verhoging van de eindejaarsuitkering merk je pas aan het eind van 2019.

Eenmalige uitkeringen

De twee eenmalige uitkeringen zijn eind vorig jaar (2018) en begin dit jaar (2019) uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn pensioengevend.

45-jarig diensttijdgratificatie

Eind 2018 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 de nieuwe gratificatie bij 45 jaar dienstverband uitgevoerd. De gratificatie is 50% van de bezoldiging (salaris inclusief vrijwel alle toelagen) en de vakantie-uitkering. Je moet over deze uitkering belasting betalen, omdat de fiscus een onbelaste uitkering alleen toestaat bij 25 of 40 jaar dienstverband.

Salarisverhoging

Per 1 juli 2018 zijn de salarissen verhoogd met 3%.

Compensatie voor AOW-hiaat

De compensatie voor het AOW-hiaat is vanaf 1 april 2019 90% van het netto-inkomen. Het AOW-hiaat is ontstaan door verschuiving van de AOW-leeftijd. Door die verschuiving sloot een vaststaande uitkeringsperiode niet meer goed aan en ontstond er een financieel gat. Nu wordt dit dus voor 90% van het netto-inkomen gecompenseerd.

Wat kun je verder nog verwachten?

Vereenvoudiging vertrekstimuleringsregeling

Als er sprake is van een vertrekstimuleringsregeling vanwege een reorganisatie, dan speelt de leeftijd van de medewerker niet langer een rol. Dit zogeheten afspiegelingscriterium vervalt dus.

Reiskosten

De vergoeding voor reiskosten bij woon-werkverkeer (met eigen vervoer naar je aangewezen werkplek), gaat vanaf 1 januari 2020 van 18 cent naar 19 cent per kilometer. Tegelijk vervalt de mogelijkheid om een dagcomponent te declareren bij dienstreizen.

Reis je vanaf 1 januari 2020 met eigen vervoer vanaf je woning naar een andere werkplek dan je aangewezen werkplek en je bezoekt geen andere plekken? Dan vindt de reis geheel (heen en terug) in eigen tijd plaats. Reis je verder dan naar je aangewezen werkplek? Dan krijg je voor de gehele reis de gebruikelijke reiskostenvergoeding, maar voor iedere extra kilometer ten opzichte van je normale woon-werkafstand krijg je 50 cent extra. Bij gebruik van openbaar vervoer verandert er niets. Lees hoe deze afspraak uitpakt voor collega Yvonne.


Kies je vanwege het nieuwe werken voor een dag werken op een andere werkplek dan je aangewezen werkplek? Dan is deze reis woon-werkverkeer. Woon werkverkeer is altijd in eigen tijd.

Overwerk toevoegen aan LFU

De nieuwe regeling voor het sparen van verlof (LFU-regeling) is op 1 juli 2019 ingegaan. Daar komt nu bij dat overwerk dat wordt gecompenseerd in de vorm van verlof, direct wordt bijgeschreven op de LFU-verlofkaart. Dit geldt voor alle medewerkers, dus ook als je niet deelneemt aan de LFU-regeling. Het verlof kan dan worden opgenomen onder de LFU-voorwaarden. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Salarisverhoging

Per 1 juli 2020 gaat de derde salarisverhoging in: 2,7%.

Afkoop vergoeding fitness & sport

Maak je nog gebruik van een regeling waarbij je van de werkgever een bedrag krijgt voor fitness en sport, of de werkgever (een deel van) de contributie betaalt van de sportschool? Dan ontvang je dat bedrag alleen nog in 2019. In februari 2020 wordt een eenmalig bedrag uitgekeerd om de oude regelingen mee af te kopen. Je wordt hierover persoonlijk geïnformeerd. Het geld dat vrijvalt, wordt in overleg met de vakorganisaties herbesteed.

Tijdelijke aanstelling

Er komt een mogelijkheid om nieuwe medewerkers die een executieve aanstelling met specifieke inzet krijgen een tijdelijke aanstelling te geven voor maximaal 2 jaar, met een verlengmogelijkheid van nog 1 jaar. Een tijdelijke aanstelling kan ook worden gebruikt om oudere medewerkers langer bij de politie in dienst te houden. Hun vaste dienstverband eindigt dan op reguliere wijze, maar er wordt een nieuwe aanstelling gegeven voor specifieke werkzaamheden die ze tijdelijk blijven uitvoeren.

Naar verwachting is dit per 1 januari 2020 mogelijk.

Voor meer informatie