Kwaliteit en loopbaan-perspectieven

Zelf initiatief nemen om je carrière vorm te geven

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over personele mobiliteit, loopbaanmogelijkheden en vakbekwaamheid. De bedoeling van deze afspraken is dat je zelf het initiatief neemt om je carrière vorm te geven. De politieorganisatie ondersteunt je daarbij en biedt de faciliteiten.

Ondersteunen en faciliteren

Ondersteunen en faciliteren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door je te helpen inzicht te krijgen in je eigen ontwikkelkansen, door aan te geven welke functies er voor je in het verschiet liggen en wat ervoor nodig is om daar te komen. Vervolgens faciliteert de politieorganisatie dat medewerkers bekwaam en bevoegd zijn om die functie goed te vervullen.

Mobiliteit: functie en werkplek

Verandering van functie of werkplek binnen de politieorganisatie moet vanzelfsprekend worden. Obstakels die mobiliteit in de weg staan, moeten worden weggenomen. Ook geeft de werkgever je de garantie dat je binnen afzienbare tijd wordt geplaatst op de functie van het niveau waarvoor je door de politie bent opgeleid, mits je voldoende functioneert en nog niet zelf al een volgende loopbaanstap hebt gezet.

Welke onderwerpen spelen er nu? Wat betekent dat voor jou?

Gegarandeerde loopbaanpaden

De afspraken met de meeste impact zijn die over de gegarandeerde loopbaanpaden voor de instroom van aspiranten op de niveaus N2, N4 en N5 die vanaf 2021 aan de opleiding beginnen. De loopbaanpaden staan in hoofdlijnen uitgeschreven in de cao 2018-2020. We moeten nog uitwerken hoe we die exact gaan organiseren.

Voor zittend personeel dat door de politie is opgeleid, wordt overgangsbeleid gemaakt.

Welke onderwerpen zijn klaar? Wat kun je hiervan merken?

Loopbaanpad N4

Over het loopbaanpad en het overgangsbeleid voor N4 is onlangs overeenstemming bereikt. Hierover zijn op intranet al nieuwsberichten verschenen. We doen ons best om eind 2019 het werkproces voor het overgangsbeleid ingericht te hebben, zodat we begin 2020 het beleid kunnen uitvoeren.

We doen ons best om eind 2019 het werkproces voor het overgangsbeleid ingericht te hebben, zodat we begin 2020 het beleid kunnen uitvoeren. Meer over het overgangsbeleid voor N4 aan de hand van een voorbeeld.

‘Obstakels die mobiliteit in de weg staan, moeten worden weggenomen’

Wat kun je verder nog verwachten?

Loopbaanpad N5 en N2

Het loopbaanpad voor N5 werken we op dit moment uit. Het loopbaanpad voor N2 volgt in het najaar.

Overstap naar ATH-functie aantrekkelijker

Binnenkort wordt het aantrekkelijker om vanuit een executieve functie naar ATH-functie over te stappen, omdat je dan de eerste vijf jaar je executieve status mag behouden. Daar tegenover staat dat de medewerker bekwaam dient te blijven voor de uitvoering van de operationele politietaak en een aantal diensten per jaar in een (basis)team wordt ingezet. We werken nog aan deze afspraak. De beslissing valt naar verwachting de komende maanden. De afspraak gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in. Lees hoe deze afspraak uitpakt voor collega Andy.

Andersom worden ATH-medewerkers geattendeerd op de mogelijkheid om over te stappen naar een executieve functie met specifieke inzet. Deze afspraak krijgt eind 2019 zijn beslag.

Oriëntatie op volgende loopbaanstap

In de cao 2018-2020 is afgesproken dat het voor medewerkers meer inzichtelijk moet zijn welk functieaanbod voor hen in het verschiet ligt, zodat zij zich beter kunnen oriënteren op de volgende loopbaanstap. Ook dit is volop in ontwikkeling. De planning is nu dat er eind 2019 nieuwe instrumenten beschikbaar zijn waarmee medewerkers meer inzicht krijgen in het functieaanbod.

Interne vacatures ook open voor politievrijwilligers

De positie van politievrijwilligers bij interne vacatures gaan we verbeteren. Gedurende de reorganisatie konden politievrijwilligers niet solliciteren op interne vacatures om de overbezetting niet verder te laten toenemen. Nu de reorganisatie achter ons ligt, is het tijd om dat te veranderen. Politievrijwilligers kunnen solliciteren op interne vacatures en hiervoor geselecteerd worden als er geen geschikte interne kandidaat wordt gevonden. Dat vereist aanpassing van het wervings- en selectieproces. We verwachten dat deze aanpassing uiterlijk na de zomer is gerealiseerd.

Regeling studiefaciliteiten: eenvoudiger en beter

Tot slot zijn er ook afspraken gemaakt om een betere en eenvoudigere studiefaciliteitenregeling te vormen. Zo kun je gemakkelijker een studie volgen. Dat vergroot je loopbaankansen en draagt bij aan het ontwikkelen en verbeteren van je vakbekwaamheid. De details worden op dit moment uitgewerkt. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2020.

Voor meer informatie