Veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid

Hoe kunnen we veilig en gezond werken?

Binnen de politie vinden we het belangrijk dat je op een veilige, gezonde en verantwoorde manier je werk kunt doen, ongeacht de fase in je loopbaan. Binnen het thema Veilig en gezond werken (VGW) en duurzame inzetbaarheid zijn daarover afspraken gemaakt.

Welke onderwerpen spelen er nu? Wat betekent dat voor jou?

Start bewustwordingscampagne

Je kunt zelf veel doen om gezond te blijven werken. Onze organisatie biedt daarvoor veel faciliteiten. Omdat niet iedereen die kent, zijn we een bewustwordingscampagne gestart. Het doel van deze campagne is:

  • Bewustwording creëren van de rol van de medewerker bij gezondheid, belastbaarheid en inzetbaarheid.
  • Bekendheid geven aan de voorzieningen en instrumenten die medewerkers kunnen gebruiken. Op dit moment zijn we bezig om voorzieningen en instrumenten over preventie en zorg in kaart te brengen.

De bewustwordingscampagne voeren we in fasen uit. Leidinggevenden ontvangen onder andere een verzuimwaaier met daarin praktische informatie en tips over begeleiding bij verzuim.

Welke onderwerpen zijn al klaar? Wat kun je hiervan merken?

Geestelijk verzorger in elke eenheid

Elke eenheid krijgt een geestelijk verzorger. We stellen eerst een korpsgeestelijk verzorger aan. De wervingsprocedure voor deze functie loopt al. Vervolgens wordt de korpsgeestelijk verzorger betrokken bij de werving en selectie van de geestelijk verzorgers voor de eenheden. De geestelijk verzorgers maken deel uit van de VGW-teams.

Het implementatieplan Geestelijke verzorging is in november 2018 opgeleverd, daarna volgde het besluitvormingsproces. Na de vaststelling in januari 2019 is het implementatieplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarover is in- en extern gecommuniceerd.

Sociale paragraaf in jaarverslag

Conform de cao-afspraak is in het jaarverslag 2018 voor het eerst een sociale paragraaf opgenomen. Deze paragraaf beschrijft hoe we aandacht besteden aan een betere balans tussen mens en organisatie.

Voorkomen van en begeleiding bij verzuim

Vanaf februari 2019 is de training vroegsignalering van psychosociale problemen beschikbaar voor leidinggevenden, in combinatie met de training voorkomen van en begeleiden bij verzuim. Deze cao-afspraak wordt uitgevoerd samen met het landelijk programma aanpak verzuim politie.

De trainingen worden gefaseerd aangeboden aan alle eenheden.

Arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten

In lijn met het kabinetsbeleid spant het korps zich in om meer andersvaliden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Daar is een project voor opgezet. Op verschillende plekken binnen de politieorganisatie onderzoeken we wat de mogelijkheden en kansen zijn. In 2018 heeft dat al tachtig nieuwe en tijdelijke banen opgeleverd. Banen zoals cameraspecialisten, chauffeurs voor haal- en brengservice van dienstauto’s en data scientists bijvoorbeeld.

‘Voorzieningen en instrumenten voor preventie en zorg toegankelijker.’

Wat kun je verder nog verwachten?

Veilig en gezond aan het einde van de loopbaan

Op dit moment werken we aan een handreiking die beschrijft welke voorzieningen er zijn om de hele loopbaan veilig en gezond aan het werk te blijven. Deze handreiking helpt leidinggevenden en medewerkers om hierover met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. In de handreiking staan handvatten voor het bespreken van rechtspositionele voorzieningen als Levensfase-uren (LFU), de Regeling Partieel Uittreden (RPU), de nachtdienstontheffing, de keuze voor een minder belastend samenstel van werkzaamheden en het keuzepensioen. Lees wat deze afspraak kan betekenen voor collega Hans.

In rondetafelgesprekken met pensioenambassadeurs, hr-adviseurs en teamchefs is bekeken welke kansen er liggen om de handreiking verder uit te werken.

Eén loket voor beroepsziekten en beroepsincidenten

Er komt één loket voor beroepsziekten en beroepsincidenten. Dit nieuwe loket vervangt het Meldpunt PTSS. Het loket gaat de toekenning van aanspraken bij beroepsziekten en beroepsincidenten beter stroomlijnen.

Uitgangspunt is dat dit loket fungeert als frontoffice en de regie voert over de procedure. Je krijgt één vaste contactpersoon toegewezen die je informeert en ondersteunt tijdens de procedure. Deze contactpersoon zorgt voor de integrale afhandeling van de aanvraag, voert regie op het proces en onderhoudt de contacten met in- en externe instanties die betrokken zijn bij de afwikkeling van het dossier.

In juli 2019 beslissen de cao-partijen over de aanpak voor het stroomlijnen van dit loket. Daarna is stapsgewijze uitvoer van het plan van aanpak van start gegaan.

Evaluatie van stelsel beroepsziekten en beroepsincidenten

Op dit moment werken de cao-partijen aan een plan van aanpak voor de evaluatie van het stelsel van beroepsziekten en beroepsincidenten. We verwachten dit plan in juli 2019 vast te stellen. Daarna kan de evaluatie starten. De oplevering van de evaluatie is aan het eind van het jaar.

Onderzoek belasting en baantevredenheid

Naar aanleiding van het onderzoek Werkbelasting en baantevredenheid bij wijkagenten, teamchefs C en Huisvesting, Services & Middelen bekeken we welke verbeterpunten uitgewerkt moeten worden. Veel van de verbeterpunten worden al opgepakt, onder andere door afspraken die in de cao 2018-2020 staan. Deze gemaakte afspraken monitoren we in de cao-werkgroep VGW & duurzame inzetbaarheid.

Review visie VGW

Op basis van de review visie VGW, die in februari 2019 definitief is vastgesteld, is een eerste inventarisatie gemaakt van verbeterpunten. De verbeterpunten worden besproken in de werkgroep-VGW en duurzame inzetbaarheid. Eén verbeterpunt is bijvoorbeeld het publiceren van de visie VGW op intranet, zodat de inhoud - het preventiebeleid in het bijzonder - meer bekendheid krijgt binnen het korps.

Inventarisatie voorzieningen en instrumenten

Het korps biedt veel voorzieningen en instrumenten voor preventie en zorg. Een terugkerend knelpunt bij de cao-onderhandelingen was dat informatie hierover moeilijk te vinden en ontoegankelijk is.

Op dit moment maken we een inventarisatie van alle voorzieningen en instrumenten. We kijken ook naar de samenhang daartussen. We streven ernaar deze inventarisatie na de zomer af te ronden. De wijze waarop deze informatie toegankelijk wordt, is op dit moment onderwerp van gesprek in de cao-werkgroep VGW en duurzame inzetbaarheid.

Bovendien werken we aan de zichtbaarheid van VGW, bijvoorbeeld door op de portal de VGW-teams per eenheid inzichtelijk te maken. Ook wordt de informatievoorziening geactualiseerd en aangevuld (onder andere de arbocatalogus).

Nazorg na ingrijpende gebeurtenissen

Hoe effectief zijn de voorzieningen voor nazorg bij ingrijpende incidenten? Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat na deze zomer start. In dit participatief actieonderzoek toetsen we of de voorzieningen in de dagelijkse werkpraktijk effect hebben als nazorg bij ingrijpende incidenten. We onderzoeken dan onder andere voorzieningen als de georganiseerde collegiale ondersteuning (TCO), het bedrijfsmaatschappelijk werk en de eenheidspsycholoog.

In april 2019 hebben de cao-partijen het plan van aanpak van dit onderzoek vastgesteld.

Arbocatalogus

In mei 2019 hebben de cao-partijen het plan van aanpak vastgesteld voor het borgen, actualiseren en ontsluiten van de arbocatalogus. Zij zullen ervoor zorgen dat de arbocatalogus actueel is en dat middelen, instructies en mogelijkheden voor veilig en gezond werken toegankelijk zijn voor medewerkers en leidinggevenden. De arbocatalogus zal zo steeds meer duidelijke werkinstructies en praktische informatie gaan bevatten.

Voor meer informatie