Extra middelen voor oplossen capaciteitsprobleem

Extra middelen voor oplossen capaciteitsprobleem

Capaciteit en inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s. De vraag naar politiewerk is groot en het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor meer capaciteit. We investeren geld in meer personeel en het verbeteren van de inzet om zo vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten.


Om een verantwoorde balans tussen werk en privé te krijgen, wordt een instrument ontwikkeld waarmee de belasting van de medewerker kan worden gemonitord, het ‘sociaal maximum’. We sturen hiermee op een verantwoorde inzet en een goede verdeling van het werk. Wordt het sociaal maximum overschreden, dan krijgt de medewerker ter compensatie verlof dat kan worden aangewend voor de LFU (Regeling levensfase-uren). Het betreft dus een instrument dat voor de inzet flexibiliteit biedt en, aan de andere kant, er voor zorgt dat overbelasting bij de medewerker wordt voorkomen.


Het korps, de bonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelen dit instrument samen. Zodra het instrument is ingevoerd, vervalt de LAR.


De onderstaande onderdelen uit de LAR worden behouden en daarom vastgelegd in een beleidsregel:

  • geen gebroken diensten
  • geen gesplitste pauzes
  • de mogelijkheid om voor deeltijders nachtdiensten naar rato op te dragen

Groeps- en zelfroosteren

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken om initiatieven voor het groeps- en zelfroosteren uit te breiden, te faciliteren en te monitoren. De ervaringen en resultaten zijn opgenomen in de Handreiking Zelfroosteren.


In het nieuwe cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over de gefaseerde invoering van groeps- en zelfroosteren. Hiermee wordt begin 2019 gestart in drie eenheden. Eind 2019 volgt er een evaluatie op basis waarvan groeps- en zelfroosteren verder wordt ingevoerd vanaf begin 2020. Ook wordt bekeken hoe de medewerkers van de planning (of de planners) weer dichter op de teams kunnen werken zodat zij teams beter kunnen ondersteunen bij het maken van roosters. De kennis die nodig is voor het planningsproces wordt verbeterd.

“Ook wordt bekeken hoe de medewerkers van de planning weer dichter op de teams kunnen werken”

Sneller duidelijkheid over roosters

Om medewerkers eerder duidelijkheid te geven over hun roosters is afgesproken dat met ingang van 1 maart 2019 de dagroosters zeven dagen van tevoren worden vastgesteld in plaats van vier dagen. De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op onder andere de verschuivingsvergoeding en de cao-comp veranderen niet.

Artikel 12: uitzondering op eigen verzoek

In artikel 12 van het Barp (Besluit algemene rechtspositie politie) staan aanvullende regels ten opzichte van de Arbeidstijdenwet, onder meer op het gebied van consignatie, de randen van vrije dagen en het werken op zondagen. De medewerker krijgt de keuze om vrijwillig hiervan af te wijken. Dit vergroot de flexibiliteit voor medewerker en de organisatie.

Reiskostenvergoeding

Bij het maken van de afspraken over de reiskostenvergoeding hebben partijen gezocht naar vereenvoudiging en capaciteit.


Woon-werkverkeer

De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer gaat omhoog van € 0,18 naar € 0,19 per kilometer.

De dagcomponent bij dienstreizen binnenland wordt afgeschaft. Dit treedt in werking zodra de nieuwe regelgeving is gepubliceerd. De verwachting is dat dit rond juli 2019 is.


Dienstreizen

Dienstreizen heen en terug met eigen vervoer vanaf huis naar een andere dan de eigen werkplek, worden vanaf 1 januari 2020 in eigen tijd gemaakt. Als compensatie voor het reizen in eigen tijd ontvangen medewerkers, naast de reguliere kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer, een aanvulling op meerkilometers van € 0,50 per kilometer. Bij meerkilometers gaat het om de extra kilometers ten opzichte van de gebruikelijke afstand woon-werkverkeer. Doordat de reizen in eigen tijd worden gemaakt (en niet meer in diensttijd), komt er extra capaciteit beschikbaar.

Voorbeeld

Medewerker woont in Woerden en werkt in Utrecht.


De medewerker maakt een dienstreis naar Den Haag.

Voor de meerkilometers ten opzichte van de gebruikelijke afstand woon-werkverkeer ontvangt de medewerker € 0,50 per kilometer.


Van Woerden naar Utrecht is het 22 kilometer woon-werkverkeer.

De dienstreis naar Den Haag is 46 kilometer.


Over 24 kilometer ontvangt de medewerker € 0,50 als de reis vice versa is.

Tijdelijke inzet andere functie

Als een medewerker op grond van artikel 64a van het Barp (Besluit algemene rechtspositie politie) wordt ingezet op een andere functie dan worden de reiskosten voor het woon-werkwerkverkeer tegen het gebruikelijke tarief vergoed. Voor de meerkilometers ten opzichte van de oorspronkelijke plaats van ter werkstelling geldt voortaan het tarief van 0,28 cent. Hiermee wordt aangesloten bij de regels van artikel 64 van het Barp.

Reizen in het kader van het nieuwe werken

Als een medewerker in het kader van ‘het nieuwe werken’ zelf besluit op een andere plek dan de reguliere werkplek te gaan werken, dan is de vergoeding woon-werkverkeer van toepassing en wordt er in eigen tijd gereisd. De rechtspositie wordt op dit punt verduidelijkt.

Voorbeeld

De medewerker woont in Rotterdam en werkt in Utrecht.


Een dag in de week werkt de medewerker op eigen initiatief op een locatie in Rotterdam.


De reis naar deze locatie is dan tegen € 0,19 vergoeding woon-werkverkeer en vindt plaats in eigen tijd.

Nachtdienstontheffing

Er zijn teams met veel nachtdienstontheffingen, waardoor sommige medewerkers veel nachtdiensten moeten draaien. We zoeken een betere balans tussen de vraag naar capaciteit in de nacht en bescherming van medewerkers door afspraken te maken over het vrijwillig verrichten van minder en/of kortere nachtdiensten of het al dan niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden tijdens die diensten. Ook valt te denken aan – vrijwillig – overstappen naar een ander team, waar een aanvraag voor nachtdienstontheffing niet tot operationele problemen leidt. Deze mogelijkheden worden opgenomen in een handreiking voor leidinggevenden en medewerkers. De handreiking is uiterlijk per 1 maart 2019 beschikbaar.

Meer uren werken

We stimuleren het als medewerkers meer uren willen gaan werken, en bijvoorbeeld naar 38 of 40 uur gaan. Zolang de formatie ruimte biedt, is die mogelijkheid er. Bij de beoordeling van een verzoek om meer uren te werken, wordt gekeken naar de formatie, de bezetting en de begroting op eenheidsniveau. Wil je meer uren werken, bespreek het alvast met je leidinggevende.

In de nieuwe cao is ook afgesproken dat de overwerkvergoeding en overwerkuren, voor zover vergoed en verrekend in tijd, worden toegevoegd aan de opbouw voor LFU (Regeling levensfase-uren). Dit levert op korte termijn capaciteit op voor het team en op lange termijn flexibiliteit voor de medewerker.

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.