Een nieuwe driejarige politie cao

Op 1 november 2018 hebben de Minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de voorzitters van de politievakorganisaties de cao 2018-2020 ondertekend. Hiermee is de nieuwe cao van kracht.


De nieuwe cao kent een looptijd van 3 jaar. Om precies te zijn van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. In de cao zijn afspraken gemaakt over werkdruk, capaciteit, duurzame inzetbaarheid, onderwijs, loopbaan en inkomen. Het akkoord helpt de politieorganisatie in te spelen op snelle technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen, zodat ook in de toekomst optimaal kan worden bijdragen aan een veilige samenleving. Er zijn afspraken gemaakt die er aan bijdragen dat leidinggevenden en medewerkers ondersteuning krijgen om het werk op een veilige, gezonde en verantwoordelijke manier te kunnen doen – gedurende alle jaren van de loopbaan.


Korpschef Erik Akerboom is te spreken over de resultaten die zijn bereikt, hoewel de weg ernaartoe niet gemakkelijk was. “De afgelopen periode is er heel veel gesproken over en te doen geweest om de nieuwe politie-cao. Er ligt nu een goed akkoord en daar ben ik blij mee. Dat is ook de reden waarom ik met de minister om tafel ging, om realistische en vooral uitvoerbare afspraken te maken die goed zijn voor collega’s én korps. Die afspraken helpen ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen. Zo kunnen we als politie ook in de toekomst optimaal bijdragen aan een veilige samenleving. Samen met de bonden en de minister is het nu zaak dat we de afspraken de komende tijd op een goede manier invoeren. Daar zet ik me vol voor in.”


Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt van "een mooi onderhandelingsresultaat tussen de vakbonden, korpsleiding en het ministerie. De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met agenten uit verschillende regio's, om ook echt de problemen en kritiek goed uitgelegd te krijgen. Ik geloof dat dit resultaat recht doet aan de terechte zorgen over bijvoorbeeld werkdruk en uitstroom. Tegenover de bonden heb ik mij persoonlijk gecommitteerd om daarover elke vier maanden met hen en de korpsleiding in gesprek te gaan om te zien hoe het gaat met de aanpak van deze problematiek. Het idee is dat we gezamenlijk toezien op de uitvoering van de gemaakte afspraken."


Met dit e-magazine hopen we collega’s zo goed mogelijk te informeren over wat het akkoord voor hen betekent. Dat proberen we zo feitelijk en transparant mogelijk te doen. Mocht er toch nog vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen met cao@politie.n of ga naar FAQ op de cao-intranetpagina.

De cao 2018-2020 bestaat uit zes thema’s die verderop in dit e-magazine worden toegelicht:

Inkomen

Capaciteit en inzetbaarheid

Kwaliteit, loopbaan en onderwijs

Veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid

Samen werken aan een betere organisatie

Uitwerking, invoering en toepassing van afspraken

Arbeidsvoorwaardenakkoord Sector Politie 2018-2020

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.