Afspraken over loopbaanpaden en onderwijs

Afspraken over loopbaanpaden en onderwijs

Politiewerk is vakmanschap. Aan politiemensen worden hoge eisen gesteld. Digitalisering, culturele diversiteit, toenemend geweld en agressie, het zijn voorbeelden van zaken waar we dagelijks mee worden geconfronteerd.


Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving moet onze organisatie wendbaar zijn. Daarom wordt geïnvesteerd in het vakmanschap van onze mensen, zodat iedere collega veilig en goed toegerust is zijn of haar werk te doen.

Instroom basispolitieonderwijs en investeren in vakspecialistisch onderwijs

Wat kunnen we als organisatie doen als blijkt dat de prognose van instroom en uitstroom van medewerkers anders is dan verwacht? Om daar op voorbereid te zijn, wordt samen met de Politieacademie en de vakorganisaties een scenario ontwikkeld. In dit scenario worden ervaringen met verkorte leerroutes, leren op de werkplek en samenwerking met het reguliere onderwijs meegenomen. Ook geven we aan welke maatregelen nog meer kunnen worden getroffen, zoals het aanpassen van instroommomenten, het verbeteren van processen en het verkorten van de opleiding met behoud van kwaliteit.


Het vakspecialistisch onderwijs krijgt € 10 miljoen aan extra middelen. Het geld wordt besteed aan flexibilisering, uitbreiding van capaciteit en het verder ontwikkelen van het vakspecialistisch onderwijs. Zo wordt er geïnvesteerd in de leerinterventies voor Afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM), rijvaardigheid en forensische opsporing. Ook wordt aan de hand van een inventarisatie van tijd, geld en planbaarheid een meerjarenplan ontwikkeld, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke opleidingen in relatie tot het beleidskader Invoering Opleidingsprofielen gevolgd moeten worden.

“Het geld wordt besteed aan flexibilisering, uitbreiding van capaciteit en het verder ontwikkelen van het vakspecialistisch onderwijs.”

Loopbaanpaden

Na het doorlopen van de basisopleiding volgt de aanstelling tot medewerker GGP of Tactische Opsporing (schaal 6). Na twee jaar werkervaring te hebben opgedaan, volgt de aanstelling als generalist (schaal 7). De generalist vervult zes tot acht jaar verschillende functies op verschillende werkterreinen. Ook kan verandering van team aan de orde zijn. Als laatste stap van het eerste loopbaanpad volgt de aanstelling van senior GGP of Tactische Opsporing (schaal 8). Dit loopbaanpad is gegarandeerd bij voldoende functioneren. Uiterlijk 1 maart 2019 ligt er een plan waarin staat hoe deze afspraak wordt uitgevoerd, op welke termijn en wat het overgangsbeleid wordt voor zittend personeel. Dit loopbaanpad gaat uiterlijk 1 januari 2021 in.

Loopbaanpad

Medewerker – generalist – senior (GGP of Tactische Opsporing)

De basisopleiding tot allround politiemedewerker (mbo-niveau 4) is vereist voor het eerste loopbaanpad dat bestaat uit de volgende functies:

  • Medewerker GGP of Tactische Opsporing
  • Generalist GGP of Tactische Opsporing
  • Senior GGP of Tactische Opsporing

Voor politiekundigen is afgesproken dat zij na de opleiding worden aangesteld op het niveau van de functie van senior (schaal 8). Afhankelijk van de afstudeerrichting wordt gekeken welk vakgebied uit het LFNP (Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie) het beste past.


Na drie jaar, en bij voldoende functioneren, volgt een aanstelling voor de functie Operationeel Specialist (schaal 9). Aan de functie van Operationeel Expert wordt namelijk de opleidingseis op het niveau Associate Degree verbonden. De functie van Operationeel Expert wordt hiermee ook toegankelijk voor medewerkers die de bachelor of policing hebben gevolgd en een voorkeur hebben voor de operationeel leidinggevende kanten van het vak van Operationeel Expert.


Aangenomen wordt dat medewerkers die deze functies al vervullen aan het opleidingsniveau voldoen.

We willen meer wijkagenten inzetten op hbo-niveau. Daarvoor wordt de functie Operationeel Specialist A met het werkterrein Wijkagent gebruikt. Dit is een functie op hbo werk- en denkniveau. Bekeken wordt of de functie van Operationeel Specialist A moet worden aangepast.

Loopbaanpad

Senior – Operationeel Expert / Operationeel Specialist

Het loopbaanpad voor medewerkers die de bachelor of policing (hbo) hebben gevolgd, wordt herzien. Ze worden gespiegeld aan de loopbaanafspraken voor recherchekundigen, die al een passend loopbaanpad hebben.

Assistent

Er blijft behoefte aan operationele werkzaamheden op mbo-niveau 2. Voor de aanstelling van assistent-politiemedewerker in de GGP is de brede basispolitieopleiding niveau 2 een vereiste. We willen assistent-politiemedewerkers perspectief bieden op doorstroom naar de functie van medewerker. Daarvoor moet de doorstroompolitieopleiding N2 > N3 gevolgd worden.


Bekeken wordt of de ‘politietaak met specifieke inzetbaarheid', die met ingang van 1 juli 2018 is geïntroduceerd, ook gebruikt kan worden voor functies met een beperkte inzet, zoals radarcontrole, cameratoezicht, etc.

Nieuwe medewerkers die worden toegelaten tot de opleiding van assistent-politiemedewerker, ondergaan een psychologisch onderzoek, zodat zij functies kunnen vervullen waarbij het dragen van een vuurwapen aan de orde is.


Bekeken wordt of de ‘politietaak met specifieke inzetbaarheid', die met ingang van 1 juli 2018 is geïntroduceerd, ook gebruikt kan worden voor functies met een beperkte inzet, zoals radarcontrole, cameratoezicht, etc.


Nieuwe medewerkers die worden toegelaten tot de opleiding van assistent-politiemedewerker, ondergaan een psychologisch onderzoek, zodat zij functies kunnen uitvoeren waarbij het dragen van een vuurwapen aan de orde is.

Solliciteren op executieve functies met specifieke inzetbaarheid door ATH-medewerkers

Met ingang van 1 juli 2018 is de aanstelling voor de politietaak met specifieke inzetbaarheid geïntroduceerd. Medewerkers die werkzaam zijn in de ondersteuning worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren op deze functies. De rechtspositie wordt op dezelfde wijze toegepast als bij de overgang van een ATH-aanstelling naar een brede executieve aanstelling.

Wisselen tussen executieve functies en ATH-functies

We willen het voor executieve medewerkers makkelijker maken om te wisselen tussen executieve functies en functies in de ondersteuning. Het uitgangspunt is dat de medewerker beschikbaar blijft voor de uitvoering van de politietaak en zijn of haar vakbekwaamheid behoudt. Deze executieve status blijft maximaal vijf jaar gehandhaafd. Aan het einde van deze periode maakt de medewerker een definitieve keuze. Verwacht wordt dat hiermee de mobiliteit en de wendbaarheid binnen de organisatie wordt bevorderd. Deze afspraak wordt in de looptijd van deze cao uitgewerkt (2018-2020).

Positie politievrijwilligers bij interne vacatures

De politievrijwilligers krijgen een betere positie bij interne vacatures. Zij worden aangemerkt als interne kandidaat als blijkt dat er onder het beroepspersoneel geen geschikte kandidaat gevonden kan worden. De vrijwilliger komt nadrukkelijk in beeld voordat een functie extern wordt opengesteld of bij gelijktijdige openstelling waarbij externe kandidaten in behandeling worden genomen. Met toestemming van de vrijwilliger worden zijn of haar kwaliteiten geregistreerd zodat er bij vacatures voor specifieke functies ook een beroep op de vrijwilliger kan worden gedaan.

Studiefaciliteitenregeling

In de cao zijn de uitgangspunten voor een nieuwe studiefaciliteitenregeling afgesproken. Deze gaat in op 1 januari 2020.


De uitgangspunten zijn dat:

  • Functiegerichte opleidingen uit het opleidingsprofiel; en
  • Loopbaangerichte opleidingen op initiatief van de organisatie volledig door de werkgever worden vergoed.


Op reizen met eigen vervoer vanaf de woonplaats naar de opleidingslocatie en vice versa, is vanaf 1 januari 2020 voor deze opleidingen het nieuwe dienstreisregime van toepassing. Dit betekent:

  • Een reguliere kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer;
  • Als aanvulling ontvangt de medewerker over de meerkilometers een vergoeding van € 0,50 per kilometer. Dit betreft de totale reisafstand minus de reguliere afstand woon-werkverkeer.
  • Reistijd is eigen tijd.


Voor opleidingen die niet specifiek functie- of loopbaangericht zijn, maar toch in enige mate in het belang van het korps of de medewerker zijn, wijzigen de vergoedingen niet. Wel wordt toegevoegd dat er met de leidinggevende afspraken worden gemaakt over inpassing van deze opleidingen in het rooster.

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.