Samen werken aan een betere organisatie

De minister, de politievakbonden en korpschef hebben niet alleen onderhandeld over de cao. Ze hebben met elkaar ook open gesprekken gevoerd over de politieorganisatie. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat politie en vakorganisaties dezelfde doelen nastreven en elkaar wederzijds kunnen versterken bij het bereiken van deze doelen.


Vanuit die gedachte en die overtuiging zullen de korpsleiding en de vakorganisatie de komende jaren, ieder op basis van de eigen rol verantwoordelijkheid, als strategisch partners werken aan een betere politieorganisatie, die goed voor haar mensen zorgt. Dit partnerschap zal zich inhoudelijk richten op vier hoofdonderwerpen die ontleend zijn aan het ‘strategisch kompas’ van de politieleiding en het ‘herstelplan’ van de vakorganisaties:

  • Gebiedsgebonden politiewerk: het verbeteren van de aansturing en werkwijze van de basisteams.
  • Opsporing: het verbeteren van de aansturing en werkwijze in de opsporing.
  • Bedrijfsvoering: het verbeteren van de aansluiting tussen de bedrijfsvoering en de operationele werkzaamheden van de politie.
  • Capaciteit: het verminderen van de werkdruk van politiemensen en het vergroten van de inzetbaarheid.

Er zal een Strategisch Beraad worden ingericht waar korpsleiding en bonden spreken over de uitwerking van deze vier hoofdonderwerpen en de daarbij gemaakte afspraken over de te nemen stappen. Kijk in het cao akkoord voor een nadere uitwerking van deze afspraken.

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.