Blijvende aandacht voor veilig en gezond werken

Blijvende aandacht voor veilig en gezond werken

Het politievak is een hoogrisicoberoep. Medewerkers moeten optimaal kunnen functioneren onder soms heel moeilijke omstandigheden. Een goede voorbereiding vooraf, de juiste begeleiding en ondersteuning tijdens en achteraf, zijn nodig om het werk op een veilige, gezonde en verantwoorde manier te doen.


Binnen onze organisatie is duurzame inzetbaarheid tot het einde van de loopbaan een belangrijk thema. In de cao hebben we afspraken gemaakt over hoe leidinggevenden hun medewerkers het beste kunnen ondersteunen om gezond het pensioen te halen.

Preventie psychisch leed en opvang na ingrijpende gebeurtenissen

Politiemedewerkers worden in hun werk geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Het is van belang de mentale risico’s van het politiewerk zoveel mogelijk te verkleinen. Afgesproken is te onderzoeken of de bestaande voorzieningen voor nazorg bij ingrijpende incidenten effectief genoeg zijn. Eerdere onderzoeken naar weerbaarheid worden hierin meegenomen. In 2019 brengen we factoren en stressoren die PTSS kunnen veroorzaken in beeld zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Beroepsziekten en dienstongevallen

Het huidige meldpunt PTSS wordt een meldpunt beroepsziekten en beroepsincidenten. Dit loket helpt (voormalig) medewerkers bij het nemen van de stappen die nodig zijn om te komen tot erkenning van een beroepsziekte of een beroepsincident, en bij het bepalen van de rechtspositionele afspraken die hierop van toepassing zijn. De medewerker krijgt bij het loket een vast contactpersoon aangewezen, die hem of haar informeert en ondersteunt gedurende het traject. Het plan van aanpak voor de inrichting van het meldpunt en de te volgen processen is klaar in het eerste kwartaal van 2019.

Ook het stelsel voor het beoordelen van beroepsziekten en beroepsincidenten wordt geëvalueerd, evenals de bepaling van de aansprakelijkheid, de rechtspositionele aanspraken en de afwikkeling daarvan. Kernonderwerp is het maximale herstel van de medewerker. Het buitensporigheidscriterium is onderdeel van deze evaluatie, die eind 2019 wordt opgeleverd.

Geestelijke verzorging

In november 2018 ligt er een voorstel voor de aanpak van de geestelijke verzorging binnen het korps. Het gaat hierbij om de professionele begeleiding bij zingevingsvragen die het politiewerk kan oproepen. Om deze faciliteit zo toegankelijk mogelijk te maken voor medewerkers, wordt de formatie geestelijk verzorgers uitgebreid tot 15 fte. Tijdens de looptijd van dit akkoord wordt de wisselwerking tussen de werkzaamheden van de geestelijk verzorgers, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de psycholoog en andere voorzieningen beoordeeld. Dit kan leiden tot aanpassing van de inrichting van de geestelijke verzorging.

Arbeidsparticipatie ouderen

Het is van belang dat medewerkers tot het einde van hun loopbaan veilig en gezond kunnen blijven werken. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: afspraken maken over taken en werkzaamheden, gebruikmaken van RPU (Regeling partieel uittreden) of LFU (Regeling levensfase-uren), of kiezen voor minder belastende werkzaamheden. Medewerkers kunnen ook kiezen voor een combinatie van deze voorzieningen. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om met bestaande mogelijkheden op het gebied van ouderdomspensioen en een tijdelijke aanstelling, een pakket van taken en werkzaamheden te bieden. Voor de leidinggevenden en de medewerkers worden de verschillende mogelijkheden om op latere leeftijd veilig en gezond aan het werk te blijven opgenomen en toegelicht in een handreiking.

Arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten

Daarnaast spant het korps zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsbeperkten) te werven en aan te stellen.

Overige punten

WIA-compensatie

Als een medewerker minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is en daardoor inkomensverlies heeft, bestaat er aanspraak op een financiële compensatie. De OVW-periodieken worden met ingang van 1 januari 2019 buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de hoogte van deze inkomenscompensatie. Het bruto compensatiebedrag wordt voortaan ook geïndexeerd. Lees de veelgestelde vragen voor meer informatie over wat dit precies betekent.


De CGOP-afspraak van 30 november 2017 dat medewerkers bij herplaatsing zo dicht mogelijk bij het oude salaris worden ingeschaald, komt hiermee te vervallen.

Afschaffen regeling fitness en sport

De diverse vergoedingsregelingen van de voormalige korpsen voor fitness en sport komen te vervallen. Wel blijft het mogelijk om op basis van de RAP (Regeling ruilmogelijkheden arbeidsvoorwaarden politie) belastingvrij gebruik te maken van de bedrijfsfitness. Binnen de looptijd van deze cao wordt er gesproken over vitaliteit.

Regeling 1 procent meer werken

In de zomer van 2018 zijn er afspraken gemaakt over de LFU (Regeling levensfase-uren) die vanaf 1 juli 2019 van start gaat. Deelname is verplicht voor alle nieuwkomers en politiemedewerkers onder de 46 jaar. Voor deze groep medewerkers was al afgesproken dat 1 procent meer werken zou komen te vervallen. Medewerkers tussen 46 en 55 jaar mogen kiezen waaraan ze deelnemen: de LFU of behoud van de huidige voorzieningen, zoals de levenslooptoelagen en RPU (Regeling partieel uittreden). Bij deelname aan de LFU komt de 1 procent te vervallen.

Afgesproken is nu dat ook de medewerkers die niet voor de LFU kunnen kiezen, worden vrijgesteld van de 1 procent extra werken. Dat zijn de medewerkers van 55 jaar en ouder.

De peildatum voor de leeftijd is 1 juli 2018.

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.